Hodnoty a etický kodex Skaláků

Hodnoty a etický kodex SK Skalsko vychází ze základních hodnot daných hrou fair play, na hřišti i mimo něj, a ze vzájemného respektu dětí, rodičů, trenérů a vedení klubu. Vycházíme z propojení oblastí

RODINA - ŠKOLA - KLUB -  SPORT

Sport je opravdu neobyčejným nástrojem univerzálního rozvoje osobnosti jedince. Pomáhá upevňovat a rozvíjet fyzickou zdatnost a obratnost dětí a mládeže, stejně jako zvyšovat jejich psychickou odolnost.
Zásadní je i jeho role výrazného socializačního mechanismu, který přispívá ke zvyšování sociálních kompetencí či k utváření postojů a hodnotového systému. Sport nabízí i možnost seberealizace, či napomáhá ve výcviku sebeovládání, posilování vůle či odolnosti.

Etický kodex hráče SK Skalsko
 • Hrajeme Fair play – respektujeme pravidla za každé situace. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy kluby, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů mládeže.

 • Nikdy neponižujeme spoluhráče ani soupeře.

 • Jsme jeden tým – podporujeme a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy.

 • Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli na svůj klub hrdí.

 • Během tréninku pokaždé vynakládáme maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.

 • Jsme hrdi na svůj klub, pečujeme o jeho dobré jméno, jsme k němu loajální, nekritizujeme ho na veřejnosti, podněty a výhrady řešíme na půdě klubu.

 • Pečujeme o majetek a sportovní vybavení klubu.

 • Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.

 • Dbáme o své zdraví a životosprávu.

 • Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.

 • Chováme úctu k fanouškům i rodičům hráčů mládeže, uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.


Etický kodex trenéra SK Skalsko
 • Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.

 • Svou práci trenér vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli předsudků a stereotypů.

 • Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.

 • Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svou odbornost a nové poznatky přenáší do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy v oboru).

 • Vzájemně se respektujeme se všemi členy klubu, hráči, partnery a rodiči hráčů.

 • Nezúčastňuje se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.

 • Je ke klubu loajální, pečuje o jeho dobré jméno, chová se tak, aby vytvářel jeho pozitivní image jak ve městě a regionu, tak v celé společnosti. Podněty či výhrady řeší s vedením klubu výhradně na jeho půdě.

 • Trenér jde svým chováním příkladem pro své svěřence a členy realizačního týmu.

 • Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.

 • Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

 • Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.


Etický kodex rodiče a fanouška SK Skalsko
 • Posilujte smysl fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě stopy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoli pouhé chování.

 • Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a veďte ho k aktivnímu životu.

 • Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatujte na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňujte i dobrou hru soupeře.

 • Neuvádějte své dítě do rozpaků tím, že křičíte na hráče, rodiče nebo rozhodčí. Vašemu dítěti naopak pomůže, když ukážete pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům. Nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách, podněty a připomínky řešte s trenéry a vedoucími mužstev.

 • Netlačte na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaďte důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce. Dítě musí mít ze hry radost.

 • Naučte se pravidla hry, respektujte soupeře. Jakákoliv kritika hře jen škodí.

 • Vyzdvihujte pozitivní věci, nikdy nekřičte nebo fyzicky nenapadejte své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracujte na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňujte potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.

 • Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikujte s nimi a podporujte je.

 • Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.

 • Netrestejte děti formu zákazu sportování, možná je to naopak jediné prostředí, kde se cítí dobře.

 • Omlouvejte své dítě z tréninků a zápasů včas, aby je mohl nahradit někdo jiný.


Naši partneři

Děkujeme našim partnerům za podporu