Funkce sportu v lidském životě plní nezastupitelnou roli...

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Dostatečně rozvinutá sportovní infrastruktura se významně podílí na vyrovnávání regionálních deficitů a zajištění rovnováhy v nabídce sportovišť.Zejména v malých obcích může sportovní infrastruktura podpořit obnovu a rozvoj sídel, zlepšit kvalitu života jejich obyvatel a zvýšit atraktivitu obecního prostoru.

Vzhledem k měnícím se společenským podmínkám a vlivu těchto podmínek na přirozené pohybové aktivity lidí, význam sportu a tělovýchovy vzrůstá. Neméně důležitou funkcí sportu je výchova, naplňování volného času, usměrňování agresivity a prevence vůči drogovým či jiným negativním návykovým závislostem. Dále pro rozvoj sociálního cítění a etický kodex člověka, a to zejména v období jeho dětství i během dospívání. Rozvoj sportovní infrastruktury může mít pozitivní dopady nejen na rozvoj sportu jako takového, ale sekundárně bude mít vliv na rekreaci, sociální soudržnost, integraci i vzdělávání obyvatelstva všech věkových kategorií. V neposlední řadě bude kladně působit na ekonomiku a konkurenceschopnost obce či regionu. Může být i řešením některých problémů ve venkovských oblastech, jako jsou např. izolace obyvatelstva nebo odliv obyvatelstva do měst.


„Program rozvoje místních sportovišť a zázemí pro roky 2021 - 2025 - Kabina“

Vypracoval: Národní sportovní agentura, čj. NSA-0071/2021/D/7, dne 19. května 2021


Sportovní infrastruktura v České republice je značně zastaralá a vykazuje zásadní nedostatky kvantitativní (množství ploch a zařízení) i kvalitativní (stáří, vybavenost). Kvalitní sportovní infrastruktura je přitom nezbytná pro výkon pohybových aktivit obyvatelstva, když přiměřená pohybová aktivita patří k intervenujícím činitelům zdraví a délky lidského života, kterou není možné nahradit jiným způsobem. Podle údajů České unie sportu je stáří sportovní infrastruktury v průměru až 49 let. Většina v současné době využívaných sportovních zařízení byla postavena před rokem 1989. Je nutné, aby se tento stav změnil a sportovního zařízení a sportovní infrastruktura prošla modernizací, resp. byla dobudována a získala parametry odpovídající současným požadavkům a normám a reflektovala taktéž trendy, které jsou v současné době očekávané.

Hlavním cílem programu je podpora sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice. Cílem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.


„Být zdravý a fit není hloupý nápad nebo trend, ale životní styl.”Naši partneři

Děkujeme našim partnerům za podporu